Mức lương trung bình cao nhất can ho florita garden luy ban bich của vị trí quản lý lên đến 50 triệu đồng trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và dịch vụ thuế thuộc ngành bất động sản (BĐS).


Báo cáo bảng lương ngành BĐS của trang mạng việc làm JobStreet tiến hành tại các thành phố lớn ở Việt Nam trong năm 2016 cho du an bella vista thấy, mức lương trung bình cao nhất của vị trí quản lý lên đến 50 triệu đồng trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và dịch vụ thuế. Mức lương trung bình của lĩnh vực này là 30 triệu đồng, dù thấp hơn nhưng vẫn cao nhất toàn ngành.

Nhưng để lên được mức lương này, họ phải bắt đầu từ vị trí của sinh viên mới tốt nghiệp với mức lương trung bình 5,7 triệu. Mức lương này thấp hơn lĩnh vực Thương mại chung và bán buôn tại 7 triệu đồng.

Lên cấp độ nhân viên, con can ho vison 1 binh tan số cao nhất thuộc về Quản lý và tư vấn nhân sự với 21 triệu đồng. Mức lương trung bình của lĩnh vực này đạt tới 42 triệu đồng. Trong khi đó, lĩnh vực Kế toán, kiểm toán, dịch vụ thuế lại có mức lương trung bình thấp nhất tại 5 triệu đồng.

Mức lương trung bình cao nhất của vị trí quản lý lên đến 50 triệu đồng trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và dịch vụ thuế thuộc ngành bất động sản (BĐS).

Báo cáo bảng lương ngành BĐS của trang mạng việc làm JobStreet tiến hành tại các thành phố lớn ở Việt Nam trong năm 2016 cho thấy, mức lương trung bình cao nhất của vị trí quản lý lên đến 50 triệu đồng trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và dịch vụ thuế. Mức lương trung bình của lĩnh vực này là 30 triệu đồng, dù thấp hơn nhưng vẫn cao nhất toàn ngành.

Nhưng để lên được mức lương này, họ phải bắt đầu từ vị trí của sinh viên mới tốt nghiệp với mức lương trung bình 5,7 triệu. Mức lương này thấp hơn lĩnh vực Thương mại chung và bán buôn tại 7 triệu đồng.

Lên cấp độ nhân viên, con số cao nhất thuộc về Quản lý và tư vấn nhân sự với 21 triệu đồng. Mức lương trung bình của lĩnh vực này đạt tới 42 triệu đồng. Trong khi đó, lĩnh vực Kế toán, kiểm toán, dịch vụ thuế lại có mức lương trung bình thấp nhất tại 5 triệu đồng.