Đất nước Trung Hoa rộng mênh mông có vô số danh thắng, di tích thu hút du khách khắp năm châu. Nhưng những cái tên như Tử Cấm Thành, Vạn Lý Trường Thành, Cửu Trại Câu... đều không thể bỏ qua.
Phóng to

<fb:share-button style="box-sizing: border-box; width: 620px; margin: 5px 0px 15px; display: inline-block; position: relative;" fb-iframe-plugin-query="app_id=622829237762080&container_width=0&hr ef=http%3A%2F%2Fnews.zing.vn%2Fshare%2Flink.aspx%3 Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fimg.news.zing.vn%2Fimg%2F418%2 Ft418394.jpg%26origin%3Dhttp%3A%2F%2Fnews.zing.vn% 2Fznews-post95269.html&locale=vi_VN&sdk=joey" fb-xfbml-state="rendered" href="http://news.zing.vn/share/link.aspx?url=/FileManager/vietpro2203/t418394-Copy-1.jpg&origin=http://news.zing.vn/znews-post95269.html"></fb:share-button>

<fb:share-button style="box-sizing: border-box; width: 620px; margin: 5px 0px 15px; display: inline-block; position: relative;" fb-iframe-plugin-query="app_id=622829237762080&container_width=0&hr ef=http%3A%2F%2Fnews.zing.vn%2Fshare%2Flink.aspx%3 Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fimg.news.zing.vn%2Fimg%2F418%2 Ft418394.jpg%26origin%3Dhttp%3A%2F%2Fnews.zing.vn% 2Fznews-post95269.html&locale=vi_VN&sdk=joey" fb-xfbml-state="rendered" href="http://news.zing.vn/share/link.aspx?url=/FileManager/vietpro2203/t418394-Copy-1.jpg&origin=http://news.zing.vn/znews-post95269.html"><iframe style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border-style: none; border-width: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; position: absolute; width: 42px; visibility: visible; height: 28px; " allowfullscreen="true" allowtransparency="true" frameborder="0" height="1000px" name="f2219e0b4c" scrolling="no" src="http://www.facebook.com/plugins/share_button.php?app_id=622829237762080&channel=ht tp%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_a rbiter%2FQrU_tEEWym9.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df136 8528e4%26domain%3Dnews.zing.vn%26origin%3Dhttp%253 A%252F%252Fnews.zing.vn%252Ff13b3dc2ac%26relation% 3Dparent.parent&container_width=0&href=http%3A%2F% 2Fnews.zing.vn%2Fshare%2Flink.aspx%3Furl%3Dhttp%3A %2F%2Fimg.news.zing.vn%2Fimg%2F418%2Ft418394.jpg%2 6origin%3Dhttp%3A%2F%2Fnews.zing.vn%2Fznews-post95269.html&locale=vi_VN&sdk=joey" title="fb:share_button Facebook Social Plugin" width="1000px"></iframe></fb:share-button>
1. Tới Trung Quốc mà không tới Vạn Lý Trường Thành thì cũng như tới Paris mà không thấy tháp Eiffel hay tới New York mà bỏ qua tượng Nữ thần tự do. Bức tường thành vĩ đại này dài khoảng 9.000 km.
Phóng to

<fb:share-button style="box-sizing: border-box; width: 620px; margin: 5px 0px 15px; display: inline-block; position: relative;" fb-iframe-plugin-query="app_id=622829237762080&container_width=0&hr ef=http%3A%2F%2Fnews.zing.vn%2Fshare%2Flink.aspx%3 Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fimg.news.zing.vn%2Fimg%2F418%2 Ft418499.jpg%26origin%3Dhttp%3A%2F%2Fnews.zing.vn% 2Fznews-post95269.html&locale=vi_VN&sdk=joey" fb-xfbml-state="rendered" href="http://news.zing.vn/share/link.aspx?url=/FileManager/vietpro2203/t418499.jpg&origin=http://news.zing.vn/znews-post95269.html"></fb:share-button>

<fb:share-button style="box-sizing: border-box; width: 620px; margin: 5px 0px 15px; display: inline-block; position: relative;" fb-iframe-plugin-query="app_id=622829237762080&container_width=0&hr ef=http%3A%2F%2Fnews.zing.vn%2Fshare%2Flink.aspx%3 Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fimg.news.zing.vn%2Fimg%2F418%2 Ft418499.jpg%26origin%3Dhttp%3A%2F%2Fnews.zing.vn% 2Fznews-post95269.html&locale=vi_VN&sdk=joey" fb-xfbml-state="rendered" href="http://news.zing.vn/share/link.aspx?url=/FileManager/vietpro2203/t418499.jpg&origin=http://news.zing.vn/znews-post95269.html"><iframe style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border-style: none; border-width: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; position: absolute; width: 42px; visibility: visible; height: 28px; " allowfullscreen="true" allowtransparency="true" frameborder="0" height="1000px" name="f1c3f35b74" scrolling="no" src="http://www.facebook.com/plugins/share_button.php?app_id=622829237762080&channel=ht tp%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_a rbiter%2FQrU_tEEWym9.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df36e 7609a4%26domain%3Dnews.zing.vn%26origin%3Dhttp%253 A%252F%252Fnews.zing.vn%252Ff13b3dc2ac%26relation% 3Dparent.parent&container_width=0&href=http%3A%2F% 2Fnews.zing.vn%2Fshare%2Flink.aspx%3Furl%3Dhttp%3A %2F%2Fimg.news.zing.vn%2Fimg%2F418%2Ft418499.jpg%2 6origin%3Dhttp%3A%2F%2Fnews.zing.vn%2Fznews-post95269.html&locale=vi_VN&sdk=joey" title="fb:share_button Facebook Social Plugin" width="1000px"></iframe></fb:share-button>
2. Khúc Phụ, quê hương của Khổng Tử tại Sơn Đông, Trung Quốc. Thị xã này có Khổng Miếu, Khổng Phủ, Khổng Lâm, một di sản thế giới. Gia đình trực hệ của Khổng Tử hiện vẫn sống tại đây.


<fb:share-button style="box-sizing: border-box; width: 620px; margin: 5px 0px 15px; display: inline-block; position: relative;" fb-iframe-plugin-query="app_id=622829237762080&container_width=0&hr ef=http%3A%2F%2Fnews.zing.vn%2Fshare%2Flink.aspx%3 Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fimg.news.zing.vn%2Fimg%2F418%2 Ft418405.jpg%26origin%3Dhttp%3A%2F%2Fnews.zing.vn% 2Fznews-post95269.html&locale=vi_VN&sdk=joey" fb-xfbml-state="rendered" href="http://news.zing.vn/share/link.aspx?url=/FileManager/vietpro2203/t418405.jpg&origin=http://news.zing.vn/znews-post95269.html"></fb:share-button>

<fb:share-button style="box-sizing: border-box; width: 620px; margin: 5px 0px 15px; display: inline-block; position: relative;" fb-iframe-plugin-query="app_id=622829237762080&container_width=0&hr ef=http%3A%2F%2Fnews.zing.vn%2Fshare%2Flink.aspx%3 Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fimg.news.zing.vn%2Fimg%2F418%2 Ft418405.jpg%26origin%3Dhttp%3A%2F%2Fnews.zing.vn% 2Fznews-post95269.html&locale=vi_VN&sdk=joey" fb-xfbml-state="rendered" href="http://news.zing.vn/share/link.aspx?url=/FileManager/vietpro2203/t418405.jpg&origin=http://news.zing.vn/znews-post95269.html"><iframe style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border-style: none; border-width: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; position: absolute; width: 42px; visibility: visible; height: 28px; " allowfullscreen="true" allowtransparency="true" frameborder="0" height="1000px" name="f3f7fea3c4" scrolling="no" src="http://www.facebook.com/plugins/share_button.php?app_id=622829237762080&channel=ht tp%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_a rbiter%2FQrU_tEEWym9.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df2c2 cee8d4%26domain%3Dnews.zing.vn%26origin%3Dhttp%253 A%252F%252Fnews.zing.vn%252Ff13b3dc2ac%26relation% 3Dparent.parent&container_width=0&href=http%3A%2F% 2Fnews.zing.vn%2Fshare%2Flink.aspx%3Furl%3Dhttp%3A %2F%2Fimg.news.zing.vn%2Fimg%2F418%2Ft418405.jpg%2 6origin%3Dhttp%3A%2F%2Fnews.zing.vn%2Fznews-post95269.html&locale=vi_VN&sdk=joey" title="fb:share_button Facebook Social Plugin" width="1000px"></iframe></fb:share-button>
3. Chùa Huyền Không cách cửa núi Hằng Sơn ở tỉnh Sơn Tây 3 km. Chùa nằm cheo leo trên vách đá, được xây dựng cách đây 1.500 năm với kiến trúc đặc sắc, kế hợp cả đạo Phật, đạo Lão và đạo Khổng.


<fb:share-button style="box-sizing: border-box; width: 620px; margin: 5px 0px 15px; display: inline-block; position: relative;" fb-iframe-plugin-query="app_id=622829237762080&container_width=0&hr ef=http%3A%2F%2Fnews.zing.vn%2Fshare%2Flink.aspx%3 Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fimg.news.zing.vn%2Fimg%2F418%2 Ft418417.jpg%26origin%3Dhttp%3A%2F%2Fnews.zing.vn% 2Fznews-post95269.html&locale=vi_VN&sdk=joey" fb-xfbml-state="rendered" href="http://news.zing.vn/share/link.aspx?url=/FileManager/vietpro2203/t418417.jpg&origin=http://news.zing.vn/znews-post95269.html"></fb:share-button>

<fb:share-button style="box-sizing: border-box; width: 620px; margin: 5px 0px 15px; display: inline-block; position: relative;" fb-iframe-plugin-query="app_id=622829237762080&container_width=0&hr ef=http%3A%2F%2Fnews.zing.vn%2Fshare%2Flink.aspx%3 Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fimg.news.zing.vn%2Fimg%2F418%2 Ft418417.jpg%26origin%3Dhttp%3A%2F%2Fnews.zing.vn% 2Fznews-post95269.html&locale=vi_VN&sdk=joey" fb-xfbml-state="rendered" href="http://news.zing.vn/share/link.aspx?url=/FileManager/vietpro2203/t418417.jpg&origin=http://news.zing.vn/znews-post95269.html"><iframe style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border-style: none; border-width: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; position: absolute; width: 42px; visibility: visible; height: 28px; " allowfullscreen="true" allowtransparency="true" frameborder="0" height="1000px" name="f3c6979da" scrolling="no" src="http://www.facebook.com/plugins/share_button.php?app_id=622829237762080&channel=ht tp%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_a rbiter%2FQrU_tEEWym9.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df38b 90f8c%26domain%3Dnews.zing.vn%26origin%3Dhttp%253A %252F%252Fnews.zing.vn%252Ff13b3dc2ac%26relation%3 Dparent.parent&container_width=0&href=http%3A%2F%2 Fnews.zing.vn%2Fshare%2Flink.aspx%3Furl%3Dhttp%3A% 2F%2Fimg.news.zing.vn%2Fimg%2F418%2Ft418417.jpg%26 origin%3Dhttp%3A%2F%2Fnews.zing.vn%2Fznews-post95269.html&locale=vi_VN&sdk=joey" title="fb:share_button Facebook Social Plugin" width="1000px"></iframe></fb:share-button>
4. Tượng Phật cao nhất thế giới: Lạc Sơn Đại Phật ở núi Vân Lăng, tỉnh Tứ Xuyên. Bức tượng Phật Di Lặc này được tạc vào vách đá Thê Loan, cao 71 m, đối mặt với núi Nga Mi.


<fb:share-button style="box-sizing: border-box; width: 620px; margin: 5px 0px 15px; display: inline-block; position: relative;" fb-iframe-plugin-query="app_id=622829237762080&container_width=0&hr ef=http%3A%2F%2Fnews.zing.vn%2Fshare%2Flink.aspx%3 Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fimg.news.zing.vn%2Fimg%2F418%2 Ft418440.jpg%26origin%3Dhttp%3A%2F%2Fnews.zing.vn% 2Fznews-post95269.html&locale=vi_VN&sdk=joey" fb-xfbml-state="rendered" href="http://news.zing.vn/share/link.aspx?url=/FileManager/vietpro2203/t418440.jpg&origin=http://news.zing.vn/znews-post95269.html"></fb:share-button>

<fb:share-button style="box-sizing: border-box; width: 620px; margin: 5px 0px 15px; display: inline-block; position: relative;" fb-iframe-plugin-query="app_id=622829237762080&container_width=0&hr ef=http%3A%2F%2Fnews.zing.vn%2Fshare%2Flink.aspx%3 Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fimg.news.zing.vn%2Fimg%2F418%2 Ft418440.jpg%26origin%3Dhttp%3A%2F%2Fnews.zing.vn% 2Fznews-post95269.html&locale=vi_VN&sdk=joey" fb-xfbml-state="rendered" href="http://news.zing.vn/share/link.aspx?url=/FileManager/vietpro2203/t418440.jpg&origin=http://news.zing.vn/znews-post95269.html"><iframe style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border-style: none; border-width: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; position: absolute; width: 42px; visibility: visible; height: 28px; " allowfullscreen="true" allowtransparency="true" frameborder="0" height="1000px" name="f5888f4d" scrolling="no" src="http://www.facebook.com/plugins/share_button.php?app_id=622829237762080&channel=ht tp%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_a rbiter%2FQrU_tEEWym9.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df3db 323fcc%26domain%3Dnews.zing.vn%26origin%3Dhttp%253 A%252F%252Fnews.zing.vn%252Ff13b3dc2ac%26relation% 3Dparent.parent&container_width=0&href=http%3A%2F% 2Fnews.zing.vn%2Fshare%2Flink.aspx%3Furl%3Dhttp%3A %2F%2Fimg.news.zing.vn%2Fimg%2F418%2Ft418440.jpg%2 6origin%3Dhttp%3A%2F%2Fnews.zing.vn%2Fznews-post95269.html&locale=vi_VN&sdk=joey" title="fb:share_button Facebook Social Plugin" width="1000px"></iframe></fb:share-button>
5. Cửu Trại Câu tại Tứ Xuyên: Khu bảo tồn thiên nhiên này có giá vé vào cửa đắt nhất trong số các di tích và thắng cảnh Trung Quốc, nhưng luôn đông khách du lịch bởi cảnh đẹp như chốn bồng lai.


<fb:share-button style="box-sizing: border-box; width: 620px; margin: 5px 0px 15px; display: inline-block; position: relative;" fb-iframe-plugin-query="app_id=622829237762080&container_width=0&hr ef=http%3A%2F%2Fnews.zing.vn%2Fshare%2Flink.aspx%3 Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fimg.news.zing.vn%2Fimg%2F418%2 Ft418444.jpg%26origin%3Dhttp%3A%2F%2Fnews.zing.vn% 2Fznews-post95269.html&locale=vi_VN&sdk=joey" fb-xfbml-state="rendered" href="http://news.zing.vn/share/link.aspx?url=/FileManager/vietpro2203/t418444.jpg&origin=http://news.zing.vn/znews-post95269.html"></fb:share-button>

<fb:share-button style="box-sizing: border-box; width: 620px; margin: 5px 0px 15px; display: inline-block; position: relative;" fb-iframe-plugin-query="app_id=622829237762080&container_width=0&hr ef=http%3A%2F%2Fnews.zing.vn%2Fshare%2Flink.aspx%3 Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fimg.news.zing.vn%2Fimg%2F418%2 Ft418444.jpg%26origin%3Dhttp%3A%2F%2Fnews.zing.vn% 2Fznews-post95269.html&locale=vi_VN&sdk=joey" fb-xfbml-state="rendered" href="http://news.zing.vn/share/link.aspx?url=/FileManager/vietpro2203/t418444.jpg&origin=http://news.zing.vn/znews-post95269.html"><iframe style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border-style: none; border-width: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; position: absolute; width: 42px; visibility: visible; height: 28px; " allowfullscreen="true" allowtransparency="true" frameborder="0" height="1000px" name="f217cff538" scrolling="no" src="http://www.facebook.com/plugins/share_button.php?app_id=622829237762080&channel=ht tp%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_a rbiter%2FQrU_tEEWym9.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df4a0 aae2%26domain%3Dnews.zing.vn%26origin%3Dhttp%253A% 252F%252Fnews.zing.vn%252Ff13b3dc2ac%26relation%3D parent.parent&container_width=0&href=http%3A%2F%2F news.zing.vn%2Fshare%2Flink.aspx%3Furl%3Dhttp%3A%2 F%2Fimg.news.zing.vn%2Fimg%2F418%2Ft418444.jpg%26o rigin%3Dhttp%3A%2F%2Fnews.zing.vn%2Fznews-post95269.html&locale=vi_VN&sdk=joey" title="fb:share_button Facebook Social Plugin" width="1000px"></iframe></fb:share-button>
6. Hang đá Mạc Cao với 492 ngôi đền ở Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc. Đây được coi là ngôi nhà đá lớn nhất và có giá trị nghệ thuật cao nhất Trung Quốc, với 45.000 m2 bích họa và 2415 được chạm khắc vào đá..


<fb:share-button style="box-sizing: border-box; width: 620px; margin: 5px 0px 15px; display: inline-block; position: relative;" fb-iframe-plugin-query="app_id=622829237762080&container_width=0&hr ef=http%3A%2F%2Fnews.zing.vn%2Fshare%2Flink.aspx%3 Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fimg.news.zing.vn%2Fimg%2F418%2 Ft418450.jpg%26origin%3Dhttp%3A%2F%2Fnews.zing.vn% 2Fznews-post95269.html&locale=vi_VN&sdk=joey" fb-xfbml-state="rendered" href="http://news.zing.vn/share/link.aspx?url=/FileManager/vietpro2203/t418450.jpg&origin=http://news.zing.vn/znews-post95269.html"></fb:share-button>

<fb:share-button style="box-sizing: border-box; width: 620px; margin: 5px 0px 15px; display: inline-block; position: relative;" fb-iframe-plugin-query="app_id=622829237762080&container_width=0&hr ef=http%3A%2F%2Fnews.zing.vn%2Fshare%2Flink.aspx%3 Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fimg.news.zing.vn%2Fimg%2F418%2 Ft418450.jpg%26origin%3Dhttp%3A%2F%2Fnews.zing.vn% 2Fznews-post95269.html&locale=vi_VN&sdk=joey" fb-xfbml-state="rendered" href="http://news.zing.vn/share/link.aspx?url=/FileManager/vietpro2203/t418450.jpg&origin=http://news.zing.vn/znews-post95269.html"><iframe style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border-style: none; border-width: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; position: absolute; width: 42px; visibility: visible; height: 28px; " allowfullscreen="true" allowtransparency="true" frameborder="0" height="1000px" name="f321202a9" scrolling="no" src="http://www.facebook.com/plugins/share_button.php?app_id=622829237762080&channel=ht tp%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_a rbiter%2FQrU_tEEWym9.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df160 4970%26domain%3Dnews.zing.vn%26origin%3Dhttp%253A% 252F%252Fnews.zing.vn%252Ff13b3dc2ac%26relation%3D parent.parent&container_width=0&href=http%3A%2F%2F news.zing.vn%2Fshare%2Flink.aspx%3Furl%3Dhttp%3A%2 F%2Fimg.news.zing.vn%2Fimg%2F418%2Ft418450.jpg%26o rigin%3Dhttp%3A%2F%2Fnews.zing.vn%2Fznews-post95269.html&locale=vi_VN&sdk=joey" title="fb:share_button Facebook Social Plugin" width="1000px"></iframe></fb:share-button>
7. Núi Tung Sơn cao 1.500 mở Trịnh Châu, Hà Nam, nơi đã đón hơn 30 hoàng đế Trung Hoa tới vãn cảnh.
Phóng to

<fb:share-button style="box-sizing: border-box; width: 620px; margin: 5px 0px 15px; display: inline-block; position: relative;" fb-iframe-plugin-query="app_id=622829237762080&container_width=0&hr ef=http%3A%2F%2Fnews.zing.vn%2Fshare%2Flink.aspx%3 Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fimg.news.zing.vn%2Fimg%2F418%2 Ft418458.jpg%26origin%3Dhttp%3A%2F%2Fnews.zing.vn% 2Fznews-post95269.html&locale=vi_VN&sdk=joey" fb-xfbml-state="rendered" href="http://news.zing.vn/share/link.aspx?url=/FileManager/vietpro2203/t418458.jpg&origin=http://news.zing.vn/znews-post95269.html"></fb:share-button>

<fb:share-button style="box-sizing: border-box; width: 620px; margin: 5px 0px 15px; display: inline-block; position: relative;" fb-iframe-plugin-query="app_id=622829237762080&container_width=0&hr ef=http%3A%2F%2Fnews.zing.vn%2Fshare%2Flink.aspx%3 Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fimg.news.zing.vn%2Fimg%2F418%2 Ft418458.jpg%26origin%3Dhttp%3A%2F%2Fnews.zing.vn% 2Fznews-post95269.html&locale=vi_VN&sdk=joey" fb-xfbml-state="rendered" href="http://news.zing.vn/share/link.aspx?url=/FileManager/vietpro2203/t418458.jpg&origin=http://news.zing.vn/znews-post95269.html"><iframe style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border-style: none; border-width: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; position: absolute; width: 42px; visibility: visible; height: 28px; " allowfullscreen="true" allowtransparency="true" frameborder="0" height="1000px" name="f16a0d0c4" scrolling="no" src="http://www.facebook.com/plugins/share_button.php?app_id=622829237762080&channel=ht tp%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_a rbiter%2FQrU_tEEWym9.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df301 ceca4%26domain%3Dnews.zing.vn%26origin%3Dhttp%253A %252F%252Fnews.zing.vn%252Ff13b3dc2ac%26relation%3 Dparent.parent&container_width=0&href=http%3A%2F%2 Fnews.zing.vn%2Fshare%2Flink.aspx%3Furl%3Dhttp%3A% 2F%2Fimg.news.zing.vn%2Fimg%2F418%2Ft418458.jpg%26 origin%3Dhttp%3A%2F%2Fnews.zing.vn%2Fznews-post95269.html&locale=vi_VN&sdk=joey" title="fb:share_button Facebook Social Plugin" width="1000px"></iframe></fb:share-button>
8. Lăng mộ Thành Cát Tư Hãn ở Nội Mông. Mộ thật của vị hoàng đế này vẫn chưa được tìm thấy nên đây là nơi hậu thế thường lui tới để tìm hiểu về cuộc đời người anh hùng của dân tộc Mông Cổ. Lăng mộ mang kiến trúc truyền thống Mông Cổ thâp niên 1950, có phòng trưng bày rất nhiều cổ vật.
Phóng to

<fb:share-button style="box-sizing: border-box; width: 620px; margin: 5px 0px 15px; display: inline-block; position: relative;" fb-iframe-plugin-query="app_id=622829237762080&container_width=0&hr ef=http%3A%2F%2Fnews.zing.vn%2Fshare%2Flink.aspx%3 Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fimg.news.zing.vn%2Fimg%2F418%2 Ft418467.jpg%26origin%3Dhttp%3A%2F%2Fnews.zing.vn% 2Fznews-post95269.html&locale=vi_VN&sdk=joey" fb-xfbml-state="rendered" href="http://news.zing.vn/share/link.aspx?url=/FileManager/vietpro2203/t418467.jpg&origin=http://news.zing.vn/znews-post95269.html"></fb:share-button>

<fb:share-button style="box-sizing: border-box; width: 620px; margin: 5px 0px 15px; display: inline-block; position: relative;" fb-iframe-plugin-query="app_id=622829237762080&container_width=0&hr ef=http%3A%2F%2Fnews.zing.vn%2Fshare%2Flink.aspx%3 Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fimg.news.zing.vn%2Fimg%2F418%2 Ft418467.jpg%26origin%3Dhttp%3A%2F%2Fnews.zing.vn% 2Fznews-post95269.html&locale=vi_VN&sdk=joey" fb-xfbml-state="rendered" href="http://news.zing.vn/share/link.aspx?url=/FileManager/vietpro2203/t418467.jpg&origin=http://news.zing.vn/znews-post95269.html"><iframe style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border-style: none; border-width: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; position: absolute; width: 42px; visibility: visible; height: 28px; " allowfullscreen="true" allowtransparency="true" frameborder="0" height="1000px" name="f252b8e8b8" scrolling="no" src="http://www.facebook.com/plugins/share_button.php?app_id=622829237762080&channel=ht tp%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_a rbiter%2FQrU_tEEWym9.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df3ac f39928%26domain%3Dnews.zing.vn%26origin%3Dhttp%253 A%252F%252Fnews.zing.vn%252Ff13b3dc2ac%26relation% 3Dparent.parent&container_width=0&href=http%3A%2F% 2Fnews.zing.vn%2Fshare%2Flink.aspx%3Furl%3Dhttp%3A %2F%2Fimg.news.zing.vn%2Fimg%2F418%2Ft418467.jpg%2 6origin%3Dhttp%3A%2F%2Fnews.zing.vn%2Fznews-post95269.html&locale=vi_VN&sdk=joey" title="fb:share_button Facebook Social Plugin" width="1000px"></iframe></fb:share-button>
9. Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọa Long ở tỉnh Tứ Xuyên. Nơi đây được xây dựng từ năm 1963, rộng 200.000 ha với hơn 4.000 loài động vật, trong đó có loài gấu trúc đang có nguy cơ tuyệt chủng.
Phóng to

<fb:share-button style="box-sizing: border-box; width: 620px; margin: 5px 0px 15px; display: inline-block; position: relative;" fb-iframe-plugin-query="app_id=622829237762080&container_width=0&hr ef=http%3A%2F%2Fnews.zing.vn%2Fshare%2Flink.aspx%3 Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fimg.news.zing.vn%2Fimg%2F418%2 Ft418486.jpg%26origin%3Dhttp%3A%2F%2Fnews.zing.vn% 2Fznews-post95269.html&locale=vi_VN&sdk=joey" fb-xfbml-state="rendered" href="http://news.zing.vn/share/link.aspx?url=/FileManager/vietpro2203/t418486.jpg&origin=http://news.zing.vn/znews-post95269.html"></fb:share-button>

<fb:share-button style="box-sizing: border-box; width: 620px; margin: 5px 0px 15px; display: inline-block; position: relative;" fb-iframe-plugin-query="app_id=622829237762080&container_width=0&hr ef=http%3A%2F%2Fnews.zing.vn%2Fshare%2Flink.aspx%3 Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fimg.news.zing.vn%2Fimg%2F418%2 Ft418486.jpg%26origin%3Dhttp%3A%2F%2Fnews.zing.vn% 2Fznews-post95269.html&locale=vi_VN&sdk=joey" fb-xfbml-state="rendered" href="http://news.zing.vn/share/link.aspx?url=/FileManager/vietpro2203/t418486.jpg&origin=http://news.zing.vn/znews-post95269.html"><iframe style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border-style: none; border-width: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; position: absolute; width: 42px; visibility: visible; height: 28px; " allowfullscreen="true" allowtransparency="true" frameborder="0" height="1000px" name="f28705002" scrolling="no" src="http://www.facebook.com/plugins/share_button.php?app_id=622829237762080&channel=ht tp%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_a rbiter%2FQrU_tEEWym9.js%3Fversion%3D41%23cb%3Df2dd ecfb18%26domain%3Dnews.zing.vn%26origin%3Dhttp%253 A%252F%252Fnews.zing.vn%252Ff13b3dc2ac%26relation% 3Dparent.parent&container_width=0&href=http%3A%2F% 2Fnews.zing.vn%2Fshare%2Flink.aspx%3Furl%3Dhttp%3A %2F%2Fimg.news.zing.vn%2Fimg%2F418%2Ft418486.jpg%2 6origin%3Dhttp%3A%2F%2Fnews.zing.vn%2Fznews-post95269.html&locale=vi_VN&sdk=joey" title="fb:share_button Facebook Social Plugin" width="1000px"></iframe></fb:share-button>
10. Tử Cấm Thành nằm giữa thủ đô Bắc Kinh. Đây là hoàng cung của chế độ phong kiến trung Quốc suốt 500 năm, kể từ triều đại nhà Minh.Theo ZingTheo dulich.vn