1, Thể chế hành chính nhà nước là gì?
Ở Việt Nam, vấn đề thể chế hành chính nhà nước thường được đề cập đến như một nội dung của hành chính công (hay nền hành chính nhà nước).
Trong các giáo trình của Học viện Hành chính quốc gia như đều viết về nền hành chính nhà nước gồm bốn yếu tố cấu thành: thể chế hành chính nhà nước; tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; nhân sự hành chính nhà nước và các nguồn lực vật chất cần thiết cho hoạt động hành chính nhà nước.
Vậy thể chế hành chính nhà nước là gì? Trong các văn bản quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay, thể chế hành chính nhà nước được hiểu là hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở pháp lý cho hoạt động hành chính nhà nước.

Mối quan hệ giữa thể chế và phát triển.
a, Những nghiên cứu trên thế giới
Sự thay đổi môi trường kinh tế, xã hội quốc tế kể từ những năm 1990 cũng là lý do vai trò của thể chế khu vực công ở các quốc gia phát triển trở nên quan trọng hơn. Vai trò quan trọng của các thể chế công đối với sự phát triển đã được các tổ chức trợ giúp quốc tế nhìn nhận. Vào những năm 1990, vai trò của thể chế cũng đã được các quốc gia phát triển coi trọng hơn.
b, Nghiên cứu về quan hệ giữa thể chế và phát triển, vai trò của thể chế hành chính nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.
Ở Việt Nam, hầu như chưa có công trình nào nghiên cứu về năng lực thể chế. Tuy nhiên, thời gian gần đây, có một số công trình đã đi sâu nghiên cứu mối quan hệ giữa thể chế và phát triển, vấn đề hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, điển hình như: cuốn “Thể chế
– Cải cách thể chế và phát triển : Lý luận và thực tiễn ở nước ngoài và Việt nam”(2002), “Hoàn thiện môi trường thể chế phát triển đồng bộ các loại thị trường trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và thế giới”(2002), cuốn “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” (2006), “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” (2008).
Ngoài ra, có thể kể đến một số công trình có nghiên cứu về vấn đề này như: “Xây dựng thể chế hỗ trợ thị trường”, “20 năm đổi mới và sự hình thành thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN”, “Vấn đề điều chỉnh chức năng và thể chế của nhà nước dưới tác động của toàn cầu hóa”.
Một số luận án tiến sĩ cũng có đề cập đến vấn đề này như Luận án: “The role of institution in business transaction in Viet Nam” của Nguyễn Thị Hồng Hải, Đại học Birmingham, năm 2007, Luận án kinh tế: “Hoàn thiện thể chế quản lý công chức ở Việt Nam trong điều kiện phát triển và hội nhập quốc tế” của Trần Anh Tuấn, Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2007 và Luận án quản lý hành chính công “Hoàn thiện thể chế công vụ ở nước ta hiện nay”, Trần Quốc Hải, Học viện hành chính, năm 2008.
Xem thêm các nội dung khác của Luận Văn Việt:
+ quy trình nghiên cứu marketing
+ mẫu báo cáo thực tập sư phạm tiểu học
+ khái niệm phát triển nguồn nhân lực