Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa rất lớn trong công tác
quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp dùng đồ công nghiệp bơm vi sinh, bởi vì đào tạo có tác dụng trực tiếp nâng cao chất
lƣợng nguồn lao động, từ đó trực tiếp nâng cao năng suất lao động và hiệu
quả công việc qua hệ thống kính quan sát. Đào tạo là quá trình giáo dục rèn luyện cho con ngƣời lao động
nắm chắc một nghề hoặc một chuyên môn nhất định để thực hiện tốt hơn chức
năng, nhiệm vụ đƣợc giao. Việc đào tạo không chỉ đƣợc thực hiện với các
nhân viên quản lý, kỹ thuật mà còn đối với những công nhân tay nghề thấp.
Ngày càng có nhiều bằng chứng kinh tế chứng tỏ rằng việc đầu tƣ cho đào tạo
gắn liền với khả năng sinh lợi lâu dài và bền vững.

Việc đào tạo và phát triển có ý nghĩa quan trọng đối với ngƣời lao
động, đào tạo nhân lực để họ phát triển một cách tự giác và am hiểu hơn về
công việc của mình đồng thời thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình một
cách tự giác hơn, với thái độ tốt hơn, cũng nhƣ nâng cao khả năng thích ứng
của họ với các công việc trong tƣơng lai. Phát triển nguồn nhân lực còn được đề cập cụ thể trên honto.vn, mời bạn đọc thêm.